• Hétfő - Péntek 8.00 - 16.30

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató:

1. Adatkezelő azonosítása
A https://www.agrider.hu/ internet címen elérhető webhelyet az
Agrider Gépkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Agrider Zrt.
Cégjegyzékszám: 03-09-130136 – Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25805493-2-03
Székhely: 6500 Baja, Szőlő utca 58.
Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207. A. ép.
E-mail cím: info@agrider.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban:
webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban:
Adatkezelő) szolgáltatását Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a
szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás
igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar és az európai
jog az irányadó. Adatkezelő a Felhasználók adatait
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation
– Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban:
GDPR),
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Ekertv.),
– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely használata, az ott elérhető szolgáltatások
igénybevétele során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely
szolgáltatásait használó természetes személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket
illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó
hozzájárulása.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a
hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat
előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót
Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő
„Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett
adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató”
szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő
biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az
adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó
kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma
ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti
kezeléséhez.

3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési
műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok
kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló
fejezetekben olvashat Felhasználó.

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához
kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden
Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől
függetlenül.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a
felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez
szükséges adatok kezelésére. Ennek értelmében az ilyen adatok kezelésének
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő
jogos érdeke. E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel,
amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen
adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van
szó, melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak
rendeltetésszerű és a felhasználó számára kényelmes használatához
szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja Adatkezelő,
valamint más célra nem kezeli. Adatfeldolgozóként a 11. fejezetében
megjelölt informatikai szolgáltató(ka)t veszi igénybe Adatkezelő ezen adatok
vonatkozásában. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár
kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél – a webhely
rendeltetésszerű használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg.
Adatkezelő jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel
szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen
feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott cél elérése érdekében
Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke – mivel az
adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra – arányosan korlátozza
Felhasználó önrendelkezési jogát.
A látogatáselemzés során kizárólag anonim adatok keletkeznek, azok alapján
nem azonosítható a Felhasználó. Az anonim adatkezeléssel nem valósul meg
személyes adatok kezelése.
Marketing tevékenységhez nem gyűjt böngészési adatokat az Adatkezelő.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai
adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a
webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges
adatok körét érinti, az alábbiak szerint.
A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási
sorrendje
– Felhasználó által használt eszköz IP címe.
A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre (anonim,
Felhasználóhoz nem kapcsolható adatok):
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási
sorrendje
– a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
– mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan
webhely esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)
– a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az
internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez
használt eszköz helyére vonatkozóan)
– webhely böngészése kezdésének időpontja
– a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
– a webhely böngészésének időtartama.

4.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely
felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel
megvalósuló adatkezelés célja a webhely biztonságos és felhasználóbarát
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára. A webhely
használatára vonatkozóan gyűjtött anonim adatok kezelésének célja
szolgáltatásunk, webhelyünk fejlesztése a hatékonyabbá tétele érdekében.
Ezen belül:
– Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító
adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által
válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden
egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat
kellene ismételnie.
Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre,
azok nem kapcsolhatók személyhez:
– A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak
megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak
böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók
igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
– Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének hozzávetőleges
meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi
feltérképezése érdekében.
– A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó
annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók
egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását
népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

4.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés
idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre –
eltárol.
A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok
(IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a
böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének
időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen
adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi,
ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás
esetét kivéve (lásd lentebb az “Adatfeldolgozó igénybevétele” című
fejezetben írtakat).
A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai
rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy
személyhez sem. Ezen adatokat rögzítő sütik a Felhasználó böngészéshez
használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor
gondoskodhat böngészője beállításaiban.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listákon. A webhely felhasználóbarát működésének
biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen
meglátogatott oldalak sorrendje) Adatkezelő által nem kerülnek eltárolásra.
Ezen adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A
webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató
szerverén tárolódnak el.

4.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról Felhasználó további
információkat olvashat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró
figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a “Tájékoztató “sütik”
alkalmazásáról” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból.

5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely “Kapcsolat” menüpontjából
elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a
webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet
küldő Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján
a Felhasználó hozzájárulása.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
Az e-mail üzenetet küldő Felhasználó:
– vezetékneve,
– keresztneve,
– e-mail címe,
– telefonszáma
– a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.
A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai
tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán
szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott
esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri
Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt
személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az
informatikai rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a
Felhasználó számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
– üzenetküldés az üzenetküldő felületen (“Kapcsolat” menüpont),
– e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail
cím(ek) használatával),
– a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit
Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít,
– összetettebb témákban Felhasználó kérdésének telefonon történő
megválaszolása.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó
igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény
teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az
információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban
az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését
követően törli Adatkezelő az adatokat.
Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek
tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja lesz, miszerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó
az egyik fél. Ilyen esetben Falhasználó külön tájékoztatást kap a
szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelésről, a szerződéskötés során.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél
feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a
Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az
önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató
megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott
található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó
kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban
meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

6.3. A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő
általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás
igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás
igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően
meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a
hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és
további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen
üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként
bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

6.4. Kezelt adatok körének meghatározása:
– név
– e-mail cím.

6.5. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére,
e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról
és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú
tartalmak küldését jelenti.

6.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt
adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig
(leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

6.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listán.

7. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a
hozzájárulás visszavonását követően

7.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett
Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás
visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak
szerint kezelheti Adatkezelő.

 
7.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával
került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül,
valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti az alábbi esetekben:

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.


8. Az adatkezelés további Felhasználó hozzájárulásától független
lehetséges jogalapjai


8.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény
vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az
esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek
szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez
Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.


8.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá,
hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül
kezelheti akkor is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.


8.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §a alapján Adatkezelő az
alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.
Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal
összefüggő szolgáltatásnak minősül.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja
meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag
szükséges adatkezelés további jellemzőiről a “
Tájékoztató “sütik”
alkalmazásáról
” című dokumentum és jelen tájékoztató 4. pontja tájékoztat.)
Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a
fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása
hatékonyságának növelése, az igénybe vevő Felhasználónak címzett
elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás
céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az
igénybe vevő Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet.


9. Adatkezelési nyilvántartás


9.1. Hírlevélre feliratkozottak nyilvántartása: a hírlevélre feliratkozó Felhasználók
6. pontban felsorolt adatait tartalmazza. Az adatok törlésére a leiratkozáskor,
illetve Felhasználó hozzájárulásának visszavonására illetve adatainak
törlésére vonatkozó kérelmének teljesítésekor kerül sor.


9.2. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről
vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló
nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket,
valamint törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


9.3. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint –
külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban,
informatikai rendszerében tárolja az adatokat.
 
10. Adattovábbítás

10.1. Adatkezelő nem továbbítja a Felhasználók adatait harmadik személyeknek.


10.2. Adatkezelő a kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít
adatokat.


11. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbi gazdálkodó
szervezeteket.


11.1. Tárhelyszolgáltató


11.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató
Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől
függetlenül.


11.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Infobex Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Infobex Kft

cégjegyzékszám: 03-09-123778

adószám: 23747405-2-03

székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fszt. 2.

postacím: 6500 Baja, Szegedi út 121. fszt. 2.

e-mail: info@infobex.hu

webhely: https://infobex.hu

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó).


11.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az
adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.


11.1.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben
vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára.


11.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél
jelzett adatkezelési időtartamokkal.
 
11.1.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.


11.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás


11.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó
Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások
igénybevételétől függetlenül.


11.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

Rövidített név: E.N.S. Zrt.

Cégjegyzékszám: 01
10046975
Adószám:
14032868242
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em.

Telephely: 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.

Postacím: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em.

Telefon: +36
20/2220011
E
mail: kapcsolat@webgalamb.hu
Webhely: https://www.we
bgalamb.hu/
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő
szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).


11.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az
adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és email címét
érinti.


11.2.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt
szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a
szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben
megnyilvánuló adatkezelés útján.


11.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó
hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok
Felhasználó kérésére történő törléséig.


11.2.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai
értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
 
11.3. Tárhelyszolgáltatás a levelező szolgáltatáshoz

11.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Jelen tájékoztatóban megjelölt
Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a
kapcsolatot.


11.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Infobex Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Infobex Kft

cégjegyzékszám: 03-09-123778

adószám: 23747405-2-03

székhely: 6500 Baja, Szegedi út 121. fszt. 2.

postacím: 6500 Baja, Szegedi út 121. fszt. 2.

e-mail: info@infobex.hu

webhely: https://infobex.hu

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt
elektronikus tárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).


11.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: elsősorban az
érintett neve és email címe, másodsorban az Érintett által elektronikus
levélben megküldött további adatok.


11.3.4. Az adatfeldolgozás célja: Az elektronikus levelezés működéséhez
szükséges tárhely biztosítása.


11.3.5. Adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus
levelezéshez szükséges tárhely biztosítását jelenti.


11.4. Adatfeldolgozás más célra nem történik.


11.5. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.


11.6. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót
nem vesz igénybe.
 
12. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

12.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a
Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén
– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja,
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül.
A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 13. pont szerint).


12.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a
Felhasználó jogosult arra, hogy ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


12.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak
helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


12.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa
kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó
jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
 
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján
végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.


12.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen
üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a
személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került
sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek
szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett
Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban
az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 
12.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő
jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.


13. Felhasználó kérelmeinek teljesítése


13.1. A 12. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen
biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


13.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót
a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását
is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha
az érintett Felhasználó azt másként kéri.


13.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 15.
pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet
bírósági jogorvoslati jogával.


13.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő
módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő
Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak
az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei
 
vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.


13.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő Magyarország, 6000
Kecskemét, Kisfái tanya 207. A. épület alatti címére, e-mailben
az info@agrider.hu e-mail címre juttathatja el. Emailben küldött kérelmet
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek
megadott és ott nyilvántartott email címéről küldik, ugyanakkor a másik e
mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail
esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot
kell tekinteni.


14. Adatvédelem, adatbiztonság


14.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében
gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel
valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.


14.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai
rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem
kapcsolhatók egy személyhez sem.


14.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes
cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a
vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági
intézkedések mellett.


14.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http
protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg
azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított
adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített
adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő
meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos
feladatokat ellátó alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri
felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.
 

15. Jogérvényesítés
Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per az érintett Felhasználó választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2019.02.27.

Agrider Zrt.

Sütik engedélyezése

A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat alkalmazunk, mint a cookie-k, melyek segítségével eszközadatokat tárolunk és/vagy érünk el. Ha beleegyezést ad ezeknek a technológiáknak a használatához, akkor ezen az oldalon olyan adatokat dolgozhatunk fel, mint például a böngészési szokások vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat hátrányosan érinthet.